Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Pravidlá súťaží

ČASŤ 1.

Všeobecné pravidlá súťaží www.kingreal.sk určenej pre fanúšikov spoločnosti

ŠTATÚT SÚŤAŽE PRE FANÚŠIKOV SPOLOČNOSTI
(,,Súťaž pre fanúšikov“)
Štatút súťaže (,,Súťaž pre fanúšikov“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,Súťaž pre fanúšikov“) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok 1
Usporiadateľ Súťaže

Obchodné meno: KING REAL s.r.o.
Adresa: Zápotockého 1, 080 01  Prešov
IČO: 46236023
DIČ: 2023301071
IČ DPH: SK2023301071
 

Článok 2
Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/nehnutelnostiKINGREAL (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Súťaže“) v období (dátum je uvedený v príspevku) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

Článok 3
Osoby oprávnené zúčastniť sa na Súťaži

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní Súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nehnutelnostiKINGREAL  v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania.

3.2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.

3.3. V prípade, ak Súťažiaci pripojí fotografiu k súťažnému príspevku, je zakázané zverejňovať fotky a popis, kde je osoba zachytená v akejkoľvek nevhodnej situácii alebo polohe (osobitne je zakázané zverejniť fotografiu, na ktorej osoba bude nahá alebo polonahá), ktorá by sa mohla priečiť zákonu alebo dobrým mravom. Osoba nesmie byť rovnako ani v nebezpečnej situácii, ani inej situácii, ktorá by mohla navodzovať dojem nebezpečnej. Súťažiaci zodpovedá za zverejnenie len takej fotografie, ktorá bude vhodná pre účel stanovený týmito podmienkami. Organizátor/Usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek následky spôsobené zverejnením nevhodnej fotografie alebo popisu; Súťažiaci je zodpovedný za to, že získal súhlas všetkých osôb alebo zákonných zástupcov osôb zverejnených na fotografii.

3.4. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

Článok 4
Pravidlá Súťaže

4.1. Podmienky účasti na Súťaži:

1.           Na Súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.

2.           Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

3.           Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na Súťaži.

 

Článok 5
Výhra v Súťaži

5.1. Výherca v Súťaži môže získať cenu uvedenú v príspevku Organizátora, ak splní podmienky uvedené v príspevku súťaže na Facebooku. O výhre sa rozhodne žrebovaním. 

5.2. Výhernú cenu do Súťaže venoval Organizátor Súťaže. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Článok 6
Vyhodnotenie a prihlásenie sa Výhercu

6.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú (počet výhercov bude uvedený v príspevku) výhercovia po termíne trvania Súťaže. (termín, do kedy Súťaž trvá, bude uvedený v príspevku)

6.2. Výherca sa prihlási do 72 hodín od okamihu zverejnenia výhercu na stránke. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 72 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Článok 7
Odovzdanie výhry

7.1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
7.2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
7.3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracúvanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

Článok 8
Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

8.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo tieto pravidlá.

8.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

•                 svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);

•                 zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby;

•                 zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;

•                 pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami;

•                 Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook);

•                 Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook;

•                 zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

8.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 9
Dôležité podmienky Súťaže

9.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
9.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
9.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
9.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Článok 10
Ochrana osobných údajov

10.1. Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
10.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.
10.3. Poučenie:

•                 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese info@kingreal.sk.

•                 Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

•                 Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

•                 V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

•                 Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.1. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
11.2. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
11.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

 

ČASŤ 2.

Všeobecné pravidlá súťaží www.kingreal.sk určenej pre klientov spoločnosti

ŠTATÚT SÚŤAŽE PRE KLIENTOV SPOLOČNOSTI
(,,Súťaž pre klietov“)
Štatút súťaže (,,Súťaž pre klientov“) (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,Súťaž pre klientov“) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok 1
Usporiadateľ Súťaže

Obchodné meno: KING REAL s.r.o.
Adresa: Zápotockého 1, 080 01  Prešov
IČO: 46236023
DIČ: 2023301071
IČ DPH: SK2023301071
 

Článok 2
Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/nehnutelnostiKINGREAL (ďalej len „Miesto konania“ alebo „Facebooková stránka Súťaže“) v období (dátum je uvedený v príspevku) (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

Článok 3
Osoby oprávnené zúčastniť sa na Súťaži

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá:

  • uzatvorí platnú zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti s dátumom podpisu od 08.03.2021 do dátumu žrebovania a s trvaním zmluvy v prípade bytu aspoň 6 mesiacov a v prípade rodinného domu, pozemku alebo chaty aspoň 12 mesiacov
  • má existujúcu platnú zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľností, ktorej platnosť končí v rozmedzí od 08.03.2021 do dátumu žrebovania a platnosť tejto zmluvy si predĺži v prípade bytu o aspoň 6 mesiacov a v prípade rodinného domu, pozemku alebo chaty aspoň o 12 mesiacov
  • je tiper a poskytne tip na osobu, ktorá uzatvorí platnú zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti s dátumom podpisu od 08.03.2021 do dátumu žrebovania a s trvaním zmluvy v prípade bytu aspoň 6 mesiacov a v prípade rodinného domu, pozemku alebo chaty aspoň 12 mesiacov
  • je potenciálnym kupujúcim nehnuteľnosti uverejnenej v ponuke realitnej kancelárie na www.kingreal.sk, pričom svoj záujem prejaví podpisom rezervačnej zmluvy s dátumom podpisu od 08.03.2021 do dátumu žrebovania

(ďalej len „Súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní Súťažný príspevok (post) na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nehnutelnostiKINGREAL  v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania.

3.2. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.

3.3. V prípade, ak Súťažiaci pripojí fotografiu k súťažnému príspevku, je zakázané zverejňovať fotky a popis, kde je osoba zachytená v akejkoľvek nevhodnej situácii alebo polohe (osobitne je zakázané zverejniť fotografiu, na ktorej osoba bude nahá alebo polonahá), ktorá by sa mohla priečiť zákonu alebo dobrým mravom. Osoba nesmie byť rovnako ani v nebezpečnej situácii, ani inej situácii, ktorá by mohla navodzovať dojem nebezpečnej. Súťažiaci zodpovedá za zverejnenie len takej fotografie, ktorá bude vhodná pre účel stanovený týmito podmienkami. Organizátor/Usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek následky spôsobené zverejnením nevhodnej fotografie alebo popisu; Súťažiaci je zodpovedný za to, že získal súhlas všetkých osôb alebo zákonných zástupcov osôb zverejnených na fotografii.

3.4. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

Článok 4
Pravidlá Súťaže

4.1. Podmienky účasti na Súťaži:

1.           Na Súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.

2.           Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

3.           Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na Súťaži.

 

Článok 5
Výhra v Súťaži

5.1. Výherca v Súťaži môže získať cenu uvedenú v príspevku Organizátora, ak splní podmienky uvedené v príspevku súťaže na Facebooku. O výhre sa rozhodne žrebovaním. 

5.2. Výhernú cenu do Súťaže venoval Organizátor Súťaže. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Článok 6
Vyhodnotenie a prihlásenie sa Výhercu

6.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú (počet výhercov bude uvedený v príspevku) výhercovia po termíne trvania Súťaže. (termín, do kedy Súťaž trvá, bude uvedený v príspevku)

6.2. Výherca bude kontaktovaný maklérom do 72 hodín od okamihu zverejnenia výhercu na stránke za účelom poskytnutia údajov na zaslanie výhry. V prípade, že výherca nebude na výzvu reagovať do 72 hodín od kontaktu makléra, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Článok 7
Odovzdanie výhry

7.1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
7.2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
7.3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracúvanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

Článok 8
Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

8.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo tieto pravidlá.

8.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

•                 svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);

•                 zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby (okrem prípadu, kedy osoba oprávnená zúčastniť sa na Súťaži nemá vytvorený Facebookový profil, v tomto prípade takúto osobu zapojí zamestnanec, resp. blízka osoba vopred schválená Usporiadateľom Súťaže)

•                 zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;

•                 pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami;

•                 Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook);

•                 Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook;

•                 zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

8.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 9
Dôležité podmienky Súťaže

9.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
9.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
9.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
9.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Článok 10
Ochrana osobných údajov

10.1. Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
10.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.
10.3. Poučenie:

•                 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese info@kingreal.sk.

•                 Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

•                 Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

•                 V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

•                 Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

11.1. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
11.2. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
11.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.